общи условия

1. Период на Играта

От 1 до 31-ви декември 2017 г.


2. Описание на Играта

Целта на Играта е популяризиране на настолната игра Scrabble (Скрабъл). Играта е тип „състезание”, в рамките на която Участниците (30 души, описани по-долу), регистрирали най-добро време, ще спечелят Наградите (описани по-долу). За да участва в играта, Участникът трябва да реши минимум една Скрабъл кръстословица. След решаването й се появява таймер с крайното време, за което Участникът е успял да я реши. В случай, че Участникът реши да регистрира своето време, след регистрация се появява и класация, която показва на кое място е този Участник и какво е постигнатото от него време. Един регистриран Участник, не може да регистрира повече от три времена в рамките на  24 часа.

 

3. Организатори на Играта

Mattel Inc със съдействието на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД.

 

4. Участници в Играта

4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу "Официални Правила").

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице, което живее в България и е направило валидна регистрация в периода на играта според описаните в точка 9 условия за валидност на регистрацията.

4.3. За да участва в Играта, всеки Участник трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail), име и фамилия или валиден Facebook профил.

4.4. Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС. Единичната парична равностойност на наградата „Скрабъл кръстословица“, описана в Раздел 6, т. 1 на настоящите правила, е 39,90 лв. с включен ДДС. В тази връзка, получилият като награда  класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл), следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.

4.5. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.

4.6. Служители на Организатора и лица, свързани с Играта, служители на Дентсу Иджис Нетуърк България ООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

 

5. Територия

Играта се провежда на територията на Република България.

 

6. Награда

6.1. Печелившите Участници имат право да получат Награди, които включват:

- 30 броя класическа игра на думи Scrabble (Скрабъл)

 

7. Механизъм на Играта

7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на 12 Януари, 2018 г., посредством класация от базата данни, включваща всички Участници и техните имена. Имената на печелившите Участници (30 души) които са регистрирали най-бързо време за решаване на поне една кръстословица, ще бъдат оповестени на интернет страницата на играта в раздел “Победители“

7.2. Награда ще бъде предоставена на печеливш Участник, при условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и предостави следната информация:

(а) име, фамилия;

(б) личен адрес на електронна поща;

(в) телефонен номер – при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата;

(г) адрес на доставка – при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата 

или

(д) се регистрира чрез собствения си Facebook профил и предостави телефон за връзка и адрес за доставка при допълнително запитване от страна на Организатора и единствено във връзка с доставката на Наградата

7.3. Служител на Организатора ще се свърже с всеки печеливш Участник чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща или чрез лично съобщение в регистрирания Facebookпрофил, за да го уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й.

7.4. Всеки печеливш Участник в последствие трябва да установи контакт с Организатора за получаване на Наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на известието по електронна поща или на личното съобщение във Facebook профила му

7.5. Всеки печеливш Участник ще получи Наградата си в рамките на 30 (тридесет) работни дни от датата на установен контакт с Организатора и изпращане на валиден телефон за връзка и адрес във връзка с доставката на Наградата.

7.6. В случай че печелившият Участник не установи контакт с Организатора в срок до 10 работни дни съгласно т.7.4., за да получи Наградата си, Наградата се предлага на друг Участник, регистрирал следващо по бързина време, извън класацията на 30-те най-добри времена, който също ще бъде уведомен по един от упоменатите в тази точка начини.

7.7. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш Участник е предоставил невалиден адрес на електронна поща, Facebook профил, както и последващ невалиден телефон за връзка и адрес за доставка на Наградата.

7.8. Наградата се предава от куриер на адреса подаден от Печелившия участник, предоставен при допълнително запитване от страна на Организатора.

 

8. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата

8.1  Наградата ще бъде изтеглена посредством класация за регистриране на най-добро време

 

9. Регистрация

9.1 За валидна регистрация се счита всяка такава, която съдържа изисканата задължителна информация, съгласно точка 4.3.

9.2. За достигане до възможност за регистрация, участникът трябва да реши правилно поне една кръстословица, след което да премине към регистриране на времето, за което е решил кръстословицата и да попълни изисканите данни.

 

10. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на играта, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация.

 

11. Съдебни спорове

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участник се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдебни органи на Република България.

 

12.  Публичност

С регистрацията за участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея; предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за постигане целите на Играта, за маркетингови цели, както и за доставянето на спечелената Награда.

 

13. Отговорност

13.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

13.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

13.3. Организаторът не отговаря:

(а)   за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата;

(б)   в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата, в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове;

(в) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

(г) Печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация и Организаторът не носи отговорност в случай, че печелившите не спазят това задължение 

13.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

13.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата, или други действия, противоречащи на правилата на Играта или на действащите нормативни актове.

13.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да предостави за участие в Играта, се считат за невалидни.

13.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за претенции, свързани с неспечелване на Наградата, възникнали след действителното раздаване на Наградите.

13.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия Период на продължителност на Играта.

13.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените (измененията и допълненията) влизат в сила само след оповестяване им на интернет страницата на играта.

 

14. Администриране на данни

14.1. Събирането и обработването на личните данни на Участниците ще се извършва от Дентсу Иджис Нетуърк ООД, ЕИК 201736904.

14.2. Личните данни ще се използват само за целите на Играта, съгласно настоящите Официални правила.

14.3. Предоставянето на всички лични данни от Участниците в Играта е доброволно.

14.4. Всеки Участник има право на достъп до своите лични данни и право да поиска тяхната промяна съгласно глава пета от Закона за защита на личните данни.

 

15. Официални правила 

Официалните правила ще бъдат достъпни на страницата на Играта за периода на Играта.

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си, участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

 

Бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.